طرح درس ها
دانشکده پرستاری و مامایی

طرح درس ها

نیمسال اول 1403-1402

 icon طرح دوره پرستاري پيشرفته در اختلالات قلبي عروقي
 icon

طرح دوره مراقبتهاي پرستاري جامع در بخش هاي ويژه

 icon طرح دوره روش تحقيق در پرستاري
 icon طرح دوره مراقبت حاد و مزمن ارشد
 icon اختلالات پرستاري مادر و نوزاد طرح دوره
 icon پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان طرح
 icon  طرح درس بزرگسالان سالمندان سه 
 icon طرح دوره اصول مدیریت کارشناسی پرستاری
 icon طرح دوره انسان شناسی پرستاری
 icon طرح دوره آموزش باليني
 icon طرح دوره بررسي وضعيت سلامت
 icon طرح دوره بزرگسالان سالمندان2
 icon طرح دوره پرستاری کودک سالم
 icon طرح دوره پرستاري بزرگسالان سالمندان2
 icon طرح دوره پرستاري بهداشت محيط
 icon طرح دوره پرستاري سلامت جامعه
 icon  طرح دوره پرستاري سلامت فرد و خانواده
 icon طرح دوره داروشناسی پرستاری
 icon طرح دوره-پرستاري بيماريهاي كودكان
 icon  طرح دوره درس اصول و مهارتهای پرستاری
 icon طرح دوره درس پرستاری  بیماریهای روان
 icon طرح دوره درس پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیرمترقبه
 icon طرح دوره درس پرستاری بزرگسالان سالمندان
 icon  طرح دوره درس پرستاری بهداشت روان
 icon طرح دوره درس روانشناسی فردی و اجتماعی
 icon  طرح دوره درس کارآموزی پرستاری بیماری های کودکان
 icon طرح دوره درس کارآموزی پرستاری کودک سالم 1-1402
 icon طرح دوره درس کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان 1-1402
 icon طرح دوره درس کارگاه نقش پرستاران در پدافند غیرعامل کارشناسی 1-1402 MS 
 icon طرح دوره نظريه ها، الگوهاي پرستاري و كاربرد آنها
 icon طرح دوره زبان اتاق عمل
 icon طرح دوره زبان تخصصي پرستاري
 icon طرح دوره فارماکولوژی 1 مامایی
 icon  طرح دوره کاراموزی عرصه پرستاري بيماريهاي كودكان
 icon طرح دوره کاراموزی کودک سالم و بيماريهاي كودكان
 icon طرح دوره کارآموری سی سی یو طرح دوره کارآموری سی سی یو
 icon طرح دوره كارآموزي در عرصه .. ICU(1) 
 icon طرح دوره كارآموزي گوارش
 icon طرح دوره مراقبتهاي پرستاري در منزل
 icon شناسنامه كارآموزي درس گوارش
 icon طرح درس پرستاري پيشرفته در اختلالات قلبي
 icon   طرح درس مراقبتهای پرستاري جامع در بخشهاي ويژه
 icon   7طرح درس روش تحقيق در پرستاري
 icon پرستاري سلامت جامعه
 icon  پرستاري سلامت فرد و خانواده
 icon شناسنامه ـ بررسی وضعیت سلامت
 icon شناسنامه ـ پرستاري بزرگسالان سالمندان سه
 icon شناسنامه  درس روانشناسی فردی و اجتماعی
 icon شناسنامه `پرستاري بهداشت محيط
 icon شناسنامه اخلاق پرستاری
 icon طرح درس مراقبت حاد و مزمن
 icon  شناسنامه درس اصول و مهارتهای پرستاری
 icon شناسنامه درس بزرگسالان سالمندان 1
 icon شناسنامه درس پرستاری  بیماریهای روان
 icon شناسنامه درس پرستاری اوژانس در بحران ها و حوادث غیرمترقبه 1-1402
 icon  شناسنامه درس پرستاری بهداشت روان
 icon شناسنامه درس پرستاري بيماريهاي كودكان-1-1402-3
 icon  شناسنامه درس داروشناسی 1 مامایی
 icon  شناسنامه درس داروشناسی پرستاری
 icon شناسنامه درس- زبان پرستاري -1-402-3
 icon شناسنامه درس فارماکولوژی داخلی-جراحی
 icon 2 شناسنامه درس کارآموزی پرستاری بیماری های کودکان 1-1402
 icon شناسنامه درس کارآموزی پرستاری کودک سالم 1-1402
 icon شناسنامه درس کارآموزی سی سی یو
 icon شناسنامه درس کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان1-1402
 icon شناسنامه درس کارگاه نقش پرستاران در پدافند غیرعامل کارشناسی1-1402 MS
 icon شناسنامه درس كارآموزي در عرصه... ICU(1)
 icon شناسنامه درس نظريه ها، الگوهاي پرستاري و كاربرد آنها-1402-1403
 icon شناسنامه درس-آموزش باليني
 icon شناسنامه زبان اتاق عمل
 icon شناسنامه كارآموزي بهداشت روان
 icon شناسنامه كارآموزي در عرصه پرستاري بيماريهاي كودكان
 icon شناسه درس پرستاری کودک سالم
 icon شناسه درس کارآموزی پرستاري كودك سالم و بيماريهاي كودكان
 icon شناسه درس کارآموزی عرصه پرستاري بيماريهاي كودكان
 icon شناسه درس کارآموزی کودکان

 

نیمسال دوم 1402-1401

 icon  طرح درس بررسی وضعیت سلامت
 icon طرح دوره پرستاری بيماری های کودکان
 icon طرح دوره زبان تخصصی
 icon   طرح درس بزرگسالان سالمندان
 icon   طرح درس تحقيق در پرستاري
 icon   طرح درس مراقبت هاي جامع پرستاري در بخش هاي ويژه
 icon   طرح دوره اخلاق پرستاري
 icon   طرح دوره اصول مدیریت کارشناسی پرستاری.  (1)
 icon   طرح دوره اصول مدیریت کارشناسی پرستاری.  (2)
 icon   طرح دوره آموزش به بیمار
 icon 2  طرح دوره بزرگسالان سالمندان
 icon   طرح دوره پرستاری سلامت جامعه
 icon   طرح دوره پرستاری سلامت فرد و خانواده
 icon طرح دوره پرستاری محیط
 icon  طرح دوره فناوری اطلاعات
 icon طرح دوره مراقبتهاي پرستاري در منزل

 

نیمسال اول 1402-1401

 icon  طرح دوره اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه ايي كارشناس پرستاري 
 icon طرح دوره امار حیاتی كارشناس پرستاری
 icon  طرح دوره انگل شناسي كارشناس پرستاری
 icon طرح دوره آموزش به بیماركارشناس پرستاري
 icon  طرح دوره بيماريهاي كودكان كارشناس پرستاري
 icon  طرح دوره پرستاري اورژانس در بحران ها و حوادث غير مترقبه كارشناس پرستاري
 icon  طرح دوره پرستاري بزرگسالان سالمندان3 كارشناس پرستاري
 icon  طرح دوره پرستاري بزرگسالان-سالمندان 2 كارشناس پرستاري
 icon  طرح دوره پرستاري در اختلالات سلامت مادر و نوزاد كارشناس پرستاري
 icon طرح دوره پرستاري كودك سالم كارشناس پرستاري
 icon طرح دوره پرستاري و بهداشت مادر و نوزادان كارشناس پرستاري
 icon طرح دوره تغذیه و تغذيه درمانی كارشناس پرستاري
 icon طرح دوره داروشناسي كارشناس پرستاري
 icon طرح دوره درس اصول و مهارتهاي پرستاري كارشناس پرستاري
 icon طرح دوره درس پرستاری  بیماریهای روان كارشناس پرستاري
 icon طرح دوره درس پرستاری بهداشت روان كارشناس پرستاري
 icon طرح دوره درس پرستاري بزرگسالان سالمندان1 كارشناس پرستاري
 icon طرح دوره درس روانشناسی فردی و اجتماعی كارشناس پرستاري
 icon طرح دوره زبان تخصصي كارشناس پرستاري طرح دوره زبان تخصصي كارشناس پرستاري
 icon  طرح دوره ژنتيك و ايمنولوژي كارشناس پرستاري
 icon طرح دوره فناوری اطلاعات کارشناسی پرستاری
 icon   طرح دوره كارگاه كنترل عفونت دربيماران و بيمارستان كارشناس پرستاري
 icon طرح دوره مدیریت پرستاری کارشناسی پرستاری
 icon   طرح دوره مراقبتهای جامع پرستاری در بخش های ویژه كارشناس پرستاري
 icon طرح دوره مفاهيم پايه پرستاري كارشناس پرستاري
 icon   طرح دوره میکروبشناسی كارشناس پرستاری
 icon طرح دوره مراقبتهاي پرستاري در منزل كارشناس پرستاري

 

طرح درس های نیمسال دوم   1401 -1400 

 icon پرستاری کودک سالم  
 icon  پرستاری بزرگسالان/سالمندان1
 icon  پرستاری بزرگسالان/سالمندان2
 icon  پرستاری بزرگسالان/سالمندان3
 icon بهداشت در اتاق عمل
 icon اصول خدمات بهداشت جامعه
 icon بیماریهای کودکان
 icon  پرستاری سلامت جامعه
 icon زبان تخصصی
 icon  پرستاری بهداشت محیط
 icon پرستاری سلامت فرد و خانواده
 icon اقدامات بهداشتی و کمک های اولیه
 icon کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان
 icon مراقبت های جامع پرستاری مراقبت های جامع پرستاری
 icon کارآموزی پرستاری کودکان
 icon روانشناسی فردی و اجتماعی
 icon پرستاری بیماریهای روان
 icon تحقیق در پرستاری
 icon  پرستاری بیماریهای کودکان
 icon     فارماکولوژی پرستاری
 icon کارآموزی پرستاری کودک سالم
 icon فوریت های پزشکی
 icon پرستاری بهداشت روان
 icon مفاهیم پایه پرستاری
 icon مراقبت های پرستاری در منزل
 icon اصول مدیریت خدمات پرستاری
 icon اصول و مهارتهای پرستاری
 icon کارآموزی پرستاری بیماریهای کودکان

 

طرح درس های نیمسال اول   1401 - 1400

icon  پرستاری کودک سالم   
 icon  پرستاری بزرگسالان/سالمندان3
 icon   پرستاری سلامت جامعه
 icon  پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه
 icon  زبان تخصصی
 icon  پرستاری بهداشت محیط
 icon  پرستاری سلامت فرد و جامعه
 icon  اصول و مهارتهای پرستاری
 icon  اصول و مهارتهای پرستاری
 icon  بررسی وضعیت سلامت
 icon  کارگاه کنترل عفونت در بیماران
 icon  مراقبت های جامع پرستاری
 icon  فناوری اطلاعات در پرستاری
 icon  پرستاری بهداشت روان
 icon  مفاهیم پایه پرستاری
 icon  اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای
 icon  اصول مدیریت خدمات پرستاری
 icon  پرستاری انکولوژی
 icon  مراقبت تسکینی و نقش پرستار
 icon   کارآموزی پرستاری کودک و پرستاری بیماریهای کودکان 
 icon   کارآموزی پرستاری کودک(سلامت دانش آموز)
 icon  روانشناسی فردی و اجتماعی
 icon  پرستاری بیماریهای روان
 icon  تحقیق در پرستاری
 icon  پرستاری بیماریهای کودکان

 

طرح درس های نیمسال دوم 1400-99  گروه پرستاری

پرستاری کودک سالم

پرستاری از اختلالات و بیماری های حاد داخلی و جراحی

پرستاری بزرگسالان/سالمندان

پرستاری اورژانس در بحران ها

پرستاری و بهداشت محیط

پرستاری سلامت فرد و خانواده

اصول و مهارت های پرستاری

بررسی وضعیت سلامت

مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه

فناوری اطلاعات در پرستاری

پرستاری بهداشت روان

مفاهیم پایه پرستاری

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

اصول مدیریت خدمات پرستاری

اصول و مهارت های پرستاری

کارآموزی پرستاری کودک سالم / پرستاری بیماری کودکان

کارآموزی پرستاری بیماری کودکان(سلامت دانش آموز)

روانشناسی فردی و اجتماعی

پرستاری بیماری های روان

تحقیق در پرستاری

طرح درس های نیمسال اول 1400-99  گروه پرستاری

پرستاری از اختلالات و بیماری های مزمن داخلی و جراحی

پرستاری سلامت جامعه

پرستاری بهداشت محیط

پزستاری سلامت فرد و جامعه

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

مراقبت های جامع پرستاری در بخش ویژه

فناوری اطلاعات در پرستاری

پرستاری بهداشت روانپرستاری بهداشت روان

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

اصول مدیریت خدمات پرستاری

اصول و مهارت های پرستاری

مراقبت تسکینی و نقش پرستار

پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان

پرستاری بزرگسالان/سامندان - بخش تولید مثل

پرستاری در اختلالات سلامت متدر و نوزاد

تحقیق در پرستاری

آمار حیاتی مقدماتی

طرح درس های نیمسال اول 99-98  گروه پرستاری

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم احمدي فراز

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم اميني

دروس ارائه شده توسط جناب آقاي آذربرزين

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم باباشاهي

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم جوزي

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم يزداني

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم مقيميان

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم كهنگي

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم ناصري

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم طوقيان

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم سلماني

 

طرح درس های نیمسال دوم 98-97  گروه پرستاری

 دروس ارائه شده توسط جناب آقای دکتر مهرداد آذربرزین

   دروس ارائه شده توسط سرکار خانم دکتر مینا جوزی

 

 دروس ارائه شده توسط سرکار خانم دکتر مریم مقیمیان

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم دکتر فریدخت یزدانی

دروس ارائه شده توسط سرکارخانم دکترراضیه امینی

 دروس ارائه شده توسط سرکار خانم نیره ناصری

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم دکتر منیره باباشاهی

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم نرگس طوقیان

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم راهنورد

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم كهنگي

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم احمدي فراز

 

طرح درس های نیمسال دوم 96-97

تجهیزات اتاق عمل

طرح درس های نیمسال اول 96-97

پرستاری بهداشت روان

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

روانشناسی فردی و اجتماعی

پرستاری بیماری های روان

فناوری اطلاعات در پرستاری

اصول و مهارت های پرستاری

بیماری های شایع نوزادان و کودکان و طرق پیشگیری از آن در ایران

زبان تخصصی

اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان

پرستاری کودک سالم

پرستاری دربحران

مفاهیم پایه پرستاری

کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان1

کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان2

کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان3

پرستاری بزرگسالان/سالمندان1

پرستاری بزرگسالان/ سالمندان2 

پرستاری بزرگسالان/سالمندان3

مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه

فرآیند آموزش به بیمار

پرستاری مادران و نوزادان 1

پایش وضعیت سلامت بزرگسالان

تحقیق در پرستاری

 مراقبت های پرستاری در منزل

طرح درس های نیمسال اول 96-95

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

اصول و فنون پرستاری

بهداشت روان

پرستاری بزرگسالان/سالمندان 1

پرستاری بزرگسالان/سالمندان 2

پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3

پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد

پرستاری در بحران

پرستاری کودکان 1

پرستاری ویِژه

تحقیق در پرستاری

روانشناسی عمومی

روانشناسی فردی

زبان تخصصی

 فرایند آموزش بیمار

مراقبت پرستاری در منزل

 مفاهیم پایه پرستاری

طرح درس های نیمسال دوم 96-95

پرستاری بزرگسالان/سالمندان1

پرستاری بزرگسالان/سالمندان2

پرستاری در بحران، فوريتها و حوادث غيرمترقبه

روانشناسی فردی و اجتماعی

پرستاری بیماری های روان

پرستاری بهداشت روان

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

پرستاری بیماری های کودکان

زبان تخصصی

مفاهیم پایه پرستاری

پرستاری کودک سالم

اصول و مهارت های پرستاری (عملی)

اصول مدیریت خدمات پرستاری

فناوری اطلاعات در پرستاری

اصول و مهارتهای پرستاری (نظری)

پرستاری در اختلالات سلامت مادر ونوزاد

بررسی وضعیت سلامت

پرستاري بزرگسالان سالمندان 2(سيستم توليد مثل زنان و مردان)

مراقبتهاي جامع پرستاري در بخش هاي وي‍‍ژه

فرآيند آموزش به بيمار

طرح درس های نیم سال اول 98-97 گروه پرستاری

دروس ارائه شده توسط جناب آقای دکتر مهرداد آذربرزین

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم دکتر مینا جوزی

 دروس ارائه شده توسط سرکار خانم دکتر مریم مقیمیان

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم دکتر فریدخت یزدانی

دروس ارائه شده توسط سرکارخانم دکترراضیه امینی

 دروس ارائه شده توسط سرکار خانم نیره ناصری

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم دکتر منیره باباشاهی

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم نرگس طوقیان

 

 

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید