طرح درس ها
دانشکده پرستاری و مامایی

طرح درس ها

 

طرح درس های نیمسال اول 99-98  گروه پرستاری

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم احمدي فراز

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم اميني

دروس ارائه شده توسط جناب آقاي آذربرزين

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم باباشاهي

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم جوزي

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم يزداني

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم مقيميان

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم كهنگي

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم ناصري

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم طوقيان

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم سلماني

 

طرح درس های نیمسال دوم 98-97  گروه پرستاری

 دروس ارائه شده توسط جناب آقای دکتر مهرداد آذربرزین

   دروس ارائه شده توسط سرکار خانم دکتر مینا جوزی

 

 دروس ارائه شده توسط سرکار خانم دکتر مریم مقیمیان

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم دکتر فریدخت یزدانی

دروس ارائه شده توسط سرکارخانم دکترراضیه امینی

 دروس ارائه شده توسط سرکار خانم نیره ناصری

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم دکتر منیره باباشاهی

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم نرگس طوقیان

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم راهنورد

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم كهنگي

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم احمدي فراز

 

طرح درس های نیمسال دوم 96-97

تجهیزات اتاق عمل

طرح درس های نیمسال اول 96-97

پرستاری بهداشت روان

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

روانشناسی فردی و اجتماعی

پرستاری بیماری های روان

فناوری اطلاعات در پرستاری

اصول و مهارت های پرستاری

بیماری های شایع نوزادان و کودکان و طرق پیشگیری از آن در ایران

زبان تخصصی

اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان

پرستاری کودک سالم

پرستاری دربحران

مفاهیم پایه پرستاری

کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان1

کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان2

کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان3

پرستاری بزرگسالان/سالمندان1

پرستاری بزرگسالان/ سالمندان2 

پرستاری بزرگسالان/سالمندان3

مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه

فرآیند آموزش به بیمار

پرستاری مادران و نوزادان 1

پایش وضعیت سلامت بزرگسالان

تحقیق در پرستاری

 مراقبت های پرستاری در منزل

طرح درس های نیمسال اول 96-95

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

اصول و فنون پرستاری

بهداشت روان

پرستاری بزرگسالان/سالمندان 1

پرستاری بزرگسالان/سالمندان 2

پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3

پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد

پرستاری در بحران

پرستاری کودکان 1

پرستاری ویِژه

تحقیق در پرستاری

روانشناسی عمومی

روانشناسی فردی

زبان تخصصی

 فرایند آموزش بیمار

مراقبت پرستاری در منزل

 مفاهیم پایه پرستاری

طرح درس های نیمسال دوم 96-95

پرستاری بزرگسالان/سالمندان1

پرستاری بزرگسالان/سالمندان2

پرستاری در بحران، فوريتها و حوادث غيرمترقبه

روانشناسی فردی و اجتماعی

پرستاری بیماری های روان

پرستاری بهداشت روان

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

پرستاری بیماری های کودکان

زبان تخصصی

مفاهیم پایه پرستاری

پرستاری کودک سالم

اصول و مهارت های پرستاری (عملی)

اصول مدیریت خدمات پرستاری

فناوری اطلاعات در پرستاری

اصول و مهارتهای پرستاری (نظری)

پرستاری در اختلالات سلامت مادر ونوزاد

بررسی وضعیت سلامت

پرستاري بزرگسالان سالمندان 2(سيستم توليد مثل زنان و مردان)

مراقبتهاي جامع پرستاري در بخش هاي وي‍‍ژه

فرآيند آموزش به بيمار

طرح درس های نیم سال اول 98-97 گروه پرستاری

دروس ارائه شده توسط جناب آقای دکتر مهرداد آذربرزین

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم دکتر مینا جوزی

 دروس ارائه شده توسط سرکار خانم دکتر مریم مقیمیان

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم دکتر فریدخت یزدانی

دروس ارائه شده توسط سرکارخانم دکترراضیه امینی

 دروس ارائه شده توسط سرکار خانم نیره ناصری

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم دکتر منیره باباشاهی

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم نرگس طوقیان

 

 

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

تقویم روز

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید