طرح درس ها
دانشکده پرستاری و مامایی

طرح درس ها

نیمسال اول 1403-1402

 icon زایمان طبیعی و غیر طبیعی در عرصه
 icon داخلی جراحی
 icon  بهداشت مادر و کودک و باروری
 icon بیماریهای زنان و ناباروری
 icon بارداری و زایمان 1-بارداری طبیعی
 icon نوزادان نوزادان
 icon کارآموزی در عرصه نوزادان
 icon اصول و فنون پرستاری و مامایی اصول و فنون پرستاری و مامایی
 icon بارداری و زایمان 1- بارداری غیرطبیعی
 icon تاریخ،اخلاق، قوانین و حقوق در مامایی
 icon  فیزیوپاتولوژی 2
 icon بارداری و زایمان 3
 icon اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

نیمسال دوم 1402-1401 

 icon بیماریهای کودکان - کارشناسی پیوسته
 icon بیماریهای کودکان- کارشناسی ناپیوسته
 icon بارداری و زايمان
 icon ايمان طبيعی و غير طبيعی در عرصه
 icon 4بارداری وزایمان
 icon 2کارآموزی درعرصه زایمان طبیعی وغیرطبیعی
 icon طب سنتی و گياه درمانی در مامایی
 icon اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بالیا
 icon  نوزادان
 icon زبان تخصصی
 icon بیماریهای زنان و ناباروری
 icon   ارتباطات، آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری (بهداشت ۳)
 icon نوزادان
 icon ارتباطات، آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری ( بهداشت ۳)
 icon   اختلالات عملکرد جنسی
 icon   زبان انگلیسی تخصصی
 icon   بیماریهای زنان
 icon اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا
 icon فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی جراحی
 icon 4  بارداری وزایمان
 icon 2  بارداری و زایمان
 icon اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

 

نیمسال اول 1402-1401

 icon اخلاق مامایی
 icon اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی-نظری
 icon اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل
 icon بارداری طبیعی و غیر طبیعی در عرصه
 icon بارداری طبیعی-نظری
 icon بارداری غیر طبیعی-ناپیوسته-نظری
 icon بارداری و زایمان3-طبیعی و غیر طبیعی-نظری
 icon بارداری و زایمان-تئوری
 icon بهداشت 3
 icon بهداشت 4
 icon بیماریهای کودکان-نظری
 icon پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد-نظری
 icon  پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان-نظری
 icon  پزشکی قانونی در مامایی-تئوری
 icon روانشناسی عمومی-نظری
 icon  زبان انگلیسی تخصصی
 icon  زنان و ناباروری-نظری
 icon کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی1
 icon  نوزادان-نظری

 

نیمسال دوم 1401-1400

 icon کارآموزی نوزادان
 icon کارآموزی در عرصه زیمان طبیعی و غیرطبیعی
 icon  روانشناسی عمومی، زن وخانواده
 icon  زایمان طبیعی و غیر طبیعی در عرصه
 icon اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی
 icon نوزادان
 icon 2بارداری و زایمان 
 icon 3 فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی 
 icon 4بارداری و زایمان 
 icon اختلالات عملکرد جنسی
 icon طب سنتی و گیاه درمانی در مامایی
 icon روش تحقیق و طراحی طرح تحقیقروش تحقیق و طراحی طرح تحقیق
 icon فارماکولوژی 2 مامایی
 icon   بارداری و زایمان
 icon بیماریهای کودکان

 

نیمسال اول 1401-1400

 icon بارداری و زایمان
 icon  تاریخ، اخلاق، قوانین و حقوق در مامایی
 icon  روانشناسی عمومی، زن وخانواده
 icon  زایمان طبیعی و غیر طبیعی در عرصه
 icon  بارداری و زایمان 3
 icon  پزشکی قانونی

 

 

طرح درس های نیمسال دوم 1400-99  گروه مامايي

زایمان طبیعی و غیر طبیعی در عرصه

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی  3

بارداری و زایمان 4

اختلالات عملکرد جنسی

KMC (مراقبت هم آغوشی مادر و نوزاد)

اورژانس های مامایی

کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی

   کارآموزی زایمان طبیعی و غیرطبیعی

 

  طرح درس های نیمسال اول 1400-99  گروه مامايي 

بیماریهای زنان و ناباروری

تاریخ، اخلاق، قوانین و حقوق در مامایی

بهداشت مادر و کودک و باروری(بهداشت 4)

فیزیوپاتوژی بیماریهای داخلی و جراحی عفونی 2

نوزادان

بارداری و زایمان1

پزشکی قانونی

بارداری و زایمان 3

زبان انگلیسی تخصصی

بیماریهای زنان و ناباروری

 

طرح درس های نیمسال اول 99-98  گروه مامايي

دروس ارائه شده توسط سركار خانم مرجان گلي

دروس ارائه شده توسط سركار خانم شادي گلي

دروس ارائه شده توسط سركار خانم فيروزه

دروس ارائه شده توسط سركار خانم خادمي

دروس ارائه شده توسط سركار خانم معيني مهر

دروس ارائه شده توسط سركار خانم شايان منش

دروس ارائه شده توسط سركار خانم شكراني

 

طرح درس های نیمسال دوم 98-97  گروه مامايي

دروس ارائه شده توسط سركار خانم دادخواه

دروس ارائه شده توسط سركارخانم فيروزه

دروس ارائه شده توسط سركار خانم خادمي

دروس ارائه شده توسط سركار خانم شادي گلي

دروس ارائه شده توسط سركار خانم مرجان گلي

دروس ارائه شده توسط سركار خانم معيني مهر

دروس ارائه شده توسط سركار خانم رحيمي

دروس ارائه شده توسط سركار خانم شايان منش

 

طرح درس‌های نیمسال اول 98-97

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم فیروزه

دروس ارئه شده توسط سرکار خانم دکتر شادی گلی

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم رحیمی

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم معینی مهر

دروس ارائه شده توسط سرکار خانم شایان منش

 

طرح درس های نیمسال اول 96-97

روانشناسی عمومی زن و خانواده

بیماری های زنان و ناباروری

بارداری و زایمان3

اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق  عمل و زایمان

زبان تخصصی

بهداشت مادر و کودک و باروری(بهداشت4)

بارداری و زایمان 1(بارداری طبیعی)

نوزادان

تاریخ و اخلاق و مقررات مامایی و پزشکی قانونی

 

طرح درس های نیمسال دوم 95-96

اصول خدمات بهداشت جامعه

طب سنتی و گیاه درمانی در مامایی

بارداری زایمان 4

بهداشت باروری

روش تحقیق و طراحی طرح تحقیق

ارتباطات، اموزش و مشاوره در بهداشت مادر و كودك و باروري

 

طرح درس های نیمسال اول 96-95

اصول و فنون پرستاری و مامايي و روش کار در اتاق عمل

بارداری زایمان 1

بارداری زایمان 1

بهداشت مادر و کودک و باروری (بهداشت 4)

بهداشت مادر و کودک و باروری (بهداشت 4)

بیماریهای زنان و ناباروری

تاریخ، اخلاق، قوانین و حقوق در مامایی

زبان تخصصی

 اصول و فنون مامایی 1

بارداری و زایمان 3

نوزادان

 

 

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید