طرح درس های رشته اتاق عمل
دانشکده پرستاری و مامایی

طرح درس های رشته اتاق عمل

نیمسال اول 1403-1402

icon طرح دوره اخلاق در اتاق عمل
icon طرح دوره اصطلاحات پزشکی
icon طرح دوره اصول و مهارتهای پرستاری ـ تئوری
icon   طرح دوره اصول و مهارتهای عملی اتاق عمل
icon طرح دوره ایمنولوژی اتاق عمل
icon طرح دوره آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل
icon طرح دوره بافت شناسی و آسیب شناسی
icon  طرح دوره تشریح 1
icon طرح دوره تغذیه در جراحی
icon طرح دوره تکنولوژی جراحی ترمیمی و پلاستیک
icon طرح دوره تکنولوژی گوارش و غدد
icon طرح دوره درس اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی
icon   طرح دوره درس اصول عملکرد فرد سیار و اسکراب
icon  طرح دوره درس اصول مراقبت در اتاق بهبودی
icon طرح دوره درس تکنولوژی اتاق عمل تروما و اورژانس
icon طرح دوره درس تکنولوژی زنان
icon  طرح دوره درس مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل
icon  طرح دوره روش تحقيق اتاق عمل
icon طرح دوره زبان تخصصی اتاق عمل
icon طرح دوره فیزیک پزشکي
icon طرح دوره مدیریت در اتاق عمل
icon طرح دوره_تکنولوژی اتاق عمل اورولوژی
icon 1شناسنامه درس ابزار و تجهیزات اتاق عمل
icon شناسنامه درس اخلاق حرفه ای در اتاق عمل
icon شناسنامه درس اصلاحات پزشکی
icon شناسنامه درس اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی(1)
icon شناسنامه درس اصول مراقبت در اتاق بهبودی
icon شناسنامه درس اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب-2
icon شناسنامه درس اصول و مهارتهای پرستاری ـ بخش تئوری
icon شناسنامه درس اصول و مهارتهای پرستاری ـ بخش عملی
icon شناسنامه درس ایمنولوژی اتاق عمل
icon شناسنامه درس بافت و آسیب اتاق عمل
icon شناسنامه درس تشریح 1
icon شناسنامه درس تغذیه در اتاق عمل
icon شناسنامه درس تکنولوژی اتاق عمل اورولوژی
icon شناسنامه درس تکنولوژی اتاق عمل تروما و اورژانس
icon شناسنامه درس تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد
icon شناسنامه درس تکنولوژی جراحی ترمیمی و پلاستیک
icon شناسنامه درس تکنولوژی زنان-1
icon شناسنامه درس روش تحقيق اطاق عمل
icon شناسنامه درس زبان تخصصی اتاق عمل
icon شناسنامه درس فیزیک پزشکي
icon شناسنامه درس فیزیولوژی 1 ـ اتاق عمل
icon شناسنامه درس مدیریت اتاق عمل
icon شناسنامه درس مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل
icon شناسنامه درس_تکنولوژی اتاق عمل اطفال و نوزادان 1402-1403 (1)

 

 

نیمسال دوم 1402-1401

icon طرح درس تکنولوژی فک و صورت
icon  طرح دوره اروش های احیای قلبی ریوی و اصول مراقبت های ویژه
icon  طرح دوره بهداشت در اتاق عمل
icon طرح دوره بیهوشی
icon  طرح دوره تشریح 2
icon  طرح دوره خون شناسی و انتقال خون
icon طرح دوره درس بهداشت روان در اتاق عمل
icon طرح دوره درس روانشناسی عمومی
icon  طرح دوره درس فوریت های پزشکی
icon طرح دوره فناوری اطلاعات کارشناسی اتاق عمل
icon  طرح دوره فیزیولوژی2
icon طرح دوره میکروب شناسی
icon شناسنامه تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی
icon شناسنامه تکنولوژی فک
icon  شناسنامه درس بهداشت روان در اتاق عمل
icon شناسنامه درس  روانشناسی عمومی
icon شناسنامه درس اتاق عمل چشم و مراقبت ها
icon شناسنامه درس اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی
icon شناسنامه درس بهداشت در اتاق عمل
icon  شناسنامه درس بیماریهای داخلی و مراقبتها
icon  شناسنامه درس بیهوشی و مراقبتها
icon شناسنامه درس تشریح 2
icon   شناسنامه درس تکنولوژی اعصاب-1
icon شناسنامه درس خون شناسی و انتقال خون
icon شناسنامه درس فوریت های پزشکی
icon شناسنامه درس کارآموزی مدیریت در اتاق عمل
icon  شناسنامه روش های احیای قلبی ریوی و اصول مراقبت های ویژه
icon شناسنامه فناوری اطلاعات اتاق عمل

 

نیمسال دوم 1401-1400

icon روانشناسی عمومی
icon بررسی وضعیت سلامت
icon خون شناسی و انتقال خون
icon مدیریت در اتاق عمل
icon بهداشت روانی در اتاق عمل
icon  آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن
icon 2تشریح
icon تکنولوژی جراحی در جراحی های چشم
icon تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق
icon 1 کارآموزی تکنیک اتاق عمل 
icon  فیزیولوژی 2
icon کارآموزی مهارت های پرستاری
icon  میکروب شناسی
icon فیزیک پزشکی و الکتریسیته و رباتیک
icon تکنولوژی اتاق عمل اعصاب
icon بیهوشی و مراقبت های آن
icon تکنولوژی اتاق عمل ارتوپد
icon تکنولوژی اتاق عمل  فک و صورت

نیمسال اول 1402-1401

icon اصول عملکرد فرد سیار و اسکراب
icon اصول مراقبت در اتاق بهبودی
icon آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل-نظری
icon  تکنولوژی اتاق عمل اورژانس
icon  تکنولوژی گوارش و غدد
icon  روش تحقیق در اتاق عمل
icon  زبان تخصصی اتاق عمل
icon  زبان تخصصی
icon  فناوری اطلاعات در اتاق عمل-کارگاهی
icon  مدیریت در اتاق عمل-نظری
icon مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل

 

نیمسال دوم 1401-1400

icon روانشناسی عمومی
icon بررسی وضعیت سلامت
icon خون شناسی و انتقال خون
icon مدیریت در اتاق عمل
icon بهداشت روانی در اتاق عمل
icon  آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن
icon 2تشریح
icon تکنولوژی جراحی در جراحی های چشم
icon تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق
icon 1 کارآموزی تکنیک اتاق عمل 
icon  فیزیولوژی 2
icon کارآموزی مهارت های پرستاری
icon  میکروب شناسی
icon فیزیک پزشکی و الکتریسیته و رباتیک
icon تکنولوژی اتاق عمل اعصاب
icon بیهوشی و مراقبت های آن
icon تکنولوژی اتاق عمل ارتوپد
icon تکنولوژی اتاق عمل  فک و صورت

 

نیمسال اول 1401-1400

icon زبان تخصصی 2
icon فناوری اطلاعات در اتاق عمل
icon اصول مراقبت در اتاق بهبودی
icon روش تحقیق در اتاق عمل
icon اصول و عملکرد فرد سیار و اسکراب
icon طرح درس اتاق عمل
icon طرح درس اصطلاحات پزشکی اتاق عمل
icon طرح درس بافت شناسی و آسیب شناسی رشته اتاق عمل
icon طرح درس تروما
icon طرح درس تشریح 1 اتاق عمل
icon طرح درس تکنولوژی اطفال
icon طرح درس تکنولوژی ترمیمی،پلاستیک ،پوست وسوختگی
icon طرح درس تکنولوژی جراحی زنان و اورولوژی
icon طرح درس تکنیک 1
icon طرح درس تکنیک 2
icon طرح درس فیزیولوژی 1
icon طرح درس کارآموزی اصول و مهارتها
icon طرح درس کارآموزی اسکراب
icon طرح درس کارآموزی سیار طرح درس کارآموزی سیار
icon طرح درس مقدمه ای برتکنولوژی اتاق عمل 2
icon فیزیک پزشکی و الکتریسیته و کاربرد آن در اتاق عمل_1 1

 

طرح درس های كارشناسي اتاق عمل نیمسال دوم 1400-99

خون شناسی و انتقال خون

زبان تخصصی

آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن

فوریت های پزشکی

تکنولوژی جراحی در جراحی های  فک وصورت

بیهوشی و مراقبت های آن

کارآموزی مهارتهای بالینی

کارآموزی اتاق عمل اورژانس

کارآموزی اصول و عملکرد فرد سیار

کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب

کارآموزی تکنیک 1 اتاق عمل

تکنولوژی جراجی در جراحی های ارتوپدی

کار آموزی رفتار در اتاق عمل

اصول استریلیزاسیون و ضد عفونی

آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل

تشریح2

تکنولوژی جراحی قلب و عروق و توراکس

طرح درس های كارشناسي اتاق عمل نیمسال اول 1400-99 

تکنولوژی جراحی گوارش و غدد

بهداشت در اتاق عمل

کار آموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب

کارآموزی مهارتهای بالینی

کارآموزی مراقبت در اتاق بهبودی

مدیریت در اتاق عمل

مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل

اصول مراقبت در اتاق بهبودی

اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب

فیزیولوژی1

روش تحقیق در اتاق عمل

اصول و فنون مهارت های بالینی

آمار حیاتی

بافت شناسی و آسیب شناسی

تکنولوژی جراحی در جراحی های پوست سوختگی،ترمیمی و پیوند

تکنولوژی جراحی در تروما، حوادث و اورژانس

تکنولوژی جراحی اطفال

تکنولوژی جراحی در جراحی زنان و اورولوژی

تکنولوژی جراحی چشم

تغذیه در جراحی

باکتریولوژی و انگل شناسی

 

 طرح درس های كارشناسي اتاق عمل نیمسال اول 99-98

طرح درس های كارشناسي اتاق عمل نیمسال اول و دوم 98-97

 

طرح درس های نیمسال دوم 97-96

آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل

اصول استریلیزاسیون و ضد عفونی

 

طرح درس های نیمسال اول 97-96

اصول و فنون عملکرد فرد سیار واسکراب 

مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل

 

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید