طرح درس های بالینی مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی

طرح درس های بالینی مامایی

  طرح درس بالینی نیمسال اول  1403 -1402

  شناسنامه درعرصه كاراموزي داخلي جراحي

 شناسنامه در عرصه كاراموزي بهداشت مادر و كودك

شناسنامه عرصه زنان

شناسنامه كاراموزي زايمان طبيعي وغيرطبيعي

 شناسنامه كاراموزي اصول و فنون

 شناسنامه كاراموزي بارداري طبيعي

  شناسنامه كاراموزي بهداشت مادر و كودك

شناسنامه كاراموزي پزشكي قانوني

شناسنامه كاراموزي در عرصه زايمان طبيعي و غيرطبيعي 1

شناسنامه كاراموزي در عرصه زايمان طبيعي و غيرطبيعي2

شناسنامه كاراموزي زايمان طبيعي بيوسته

شناسنامه كاراموزي عرصه بارداري طبيعي و غير طبيعي

شناسنامه كاراموزي كودكان

شناسنامه كاراموزي نشانه شناسي

شناسنامه كاراموزي نوزادان

 شناسنامه كارآموزي زنان

شناسنامه درس كاراموزي نوزادان در عرصه

 كاراموزي داخلي جراحي

 شناسنامه کاراموزي عرصه راديولوژي  ناپيوسته

شناسنامه درس کاراموزي عرصه راديولوژي

 شناسنامه کاراموزي عرصه مديريت

 شناسنامه کاراموزي عرصه مديريت  ناپيوسته

  شناسنامه كاراموزي در عرصه زايمان طبيعي و غيرطبيعی ناپیوسته

 

طرح درس هاي باليني نيمسال اول 1401-1402

1 کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی

کارآموزی زایمان طبیعی و غیرطبیعی

کار آموزی پزشکی قانونی در مامایی

کارآموزی بارداری طبیعی

کارآموزی اطفال

کارآموزی در عرصه سونوگرافی، رادیولوژی و الکترولوژی در مامایی و زنان

کارآموزی در عرصه نوزادان

کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی

کارآموزی در عرصه بیماری های داخلی جراحی

طرح درس هاي باليني نيمسال اول 98-99

برنامه كارآموزی ترم سه ورودی ۹۷

برنامه كارآموزی دانشجويان مامايي ترم پنج ورودی ۹۶ نيمسال اول ۹۸-۹۹

برنامه كارآموزی دانشجويان مامايي ترم هفت ۹۸-۹۹

 

طرح درس های بالینی نیمسال دوم 96-97

کارآموزی در عرصه بهداشت باروری ، مادر و کودک و تنظیم خانواده

 

 طرح درس بالینی نیمسال اول 96-97

کاراموزی در عرصه بهداشت باروری ، مادر وکودک و تنظيم خانواده

کارآموزی بارداری و زایمان غیر طبیعی

کاراموزی اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل وزایمان

کارآموزی پزشکی قانونی در مامایی

کارآموزی در عرصه بیماری های داخلی و جراحی در بارداری

کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی1و2

طرح درس بالینی نیمسال دوم 95-96

کارآموزی در عرصه بهداشت مادر و کودک

کارآموزی اصول خدمات بهداشت جامعه

کارآموزی نوزادان

کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیرطبیعی 1 و2

کارآموزی در عرصه بهداشت باروری، مادر و کودک و تنظیم خانواده 

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید