طرح درس کارشناسی ارشد پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی

 نیمسال دوم 1401-1400  

icon مراقبت از بزرگسالان  با اختلالات حاد و مزمن 2
 icon طب مکمل ،طب جایگزین و نقش پرستار در آنها
 icon نظریه ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها
 icon مدیریت خدمات پرستاری در بخش های بالینی
 icon پاتوفیزیولوژی
 icon فارموکولوژی اختصاصی داخلی- جراحی

 

نیمسال اول 1401-1400

icon پرستاری از اختلالات و بیماریهای مزمن داخلی و جراحی
 icon روش های آموزش به مددجو روش های آموزش به مددجو
 icon سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی
 icon نظریه ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها
 icon اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای
 icon پدافند غیرعامل و نقش پرستار در آن

 

طرح درس های نیمسال دوم 1400-99

پرستاری از اختلالات و بیماری های حاد داخلی و جراحی

آمار و روش تحقیق پیشرفته

طب مکمل،طب جایگزین و نقش پرستار در آنها

طرح درس های نیمسال اول 1400-99

پرستاری از اختلالات و بیماری های مزمن داخلی و جراحی

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

تحقیق در پرستاری

پرستاری انکولوژی

مراقبت تسکینی و نقش پرستار

 

طرح درس های نیمسال دوم 99-98 

پرستاری از اختلالات و بیماری های حاد داخلی و جراحی

طب مکمل،طب جایگزین و نقش پرستار در آنها

آمار و روش تحقیق پیشرفته 

طرح درس های نیمسال اول 99-98

پرستاری از اختلالات و بیماری های مزمن داخلی و جراحی

روش های آموزش به مددجو

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

نظریه ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

تحقیق در پرستاری

پرستاری انکولوژی

مراقبت تسکینی و نقش پرستار

طرح درس های نیمسال دوم 98-97

پرستاری از اختلالات و بیماری های حاد داخلی و جراحی

طب مکمل،طب جایگزین و نقش پرستار در آنها

طرح درس های نیمسال اول 98-97

پرستاری از اختلالات و بیماری های مزمن داخلی و جراحی

پدافند غیر عامل و نقش پرستاردرآن

نظریه ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

پرستاری انکولوژی

مراقبت تسکینی و نقش پرستار

پاتوفیزیولوژی

تحقیق در پرستاری

طب مکمل،طب جایگزین و نقش پرستار در آنها

طرح درس های نیمسال دوم 97-96

پرستاری از اختلالات و بیماری های حاد داخلی و جراحی

طب مکمل،طب جایگزین و نقش پرستار در آنها

مدیریت خدمات پرستاری

روش تحقیق پیشرفته

طرح درس های نیمسال اول 97-96

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 

پایش وضعیت سلامت بزرگسالان

تحقیق در پرستاریتحقیق در پرستاری

نظریه ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

 

طب مكمل

مديريت خدمات پرستاري

آمار و روش تحقيق پيشرفته

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

تقویم روز

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید