طرح درس کارشناسی ارشد پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی

نیمسال اول 1403-1402

icon طرح دوره مراقبت حاد و مزمن ارشد
icon  طرح دوره درس اخلاق پرستاری
icon  طرح دوره درس نقش پرستار در پدافند غیرعامل
 icon طرح دوره فارماکولوژی  داخلی-جراحی
 icon   شناسنامه درس اخلاق پرستاری
 icon   شناسنامه درس نقش پرستار در پدافند غیرعامل 

 

نیمسال دوم 1402-1401

icon  پدافند غیر عامل و نقش پرستار در آن
icon  روش هاي آموزش باليني
icon طرح درس پايش سلامت
 icon 1طرح درس پرستاري پيشرفته در اختلالات قلبي عروقي
 icon 2طرح درس پرستاري پيشرفته در اختلالات قلبي عروقي
 icon 2طرح درس مراقبت از بزرگسالان با اختلالات حاد و مزمن
 icon طرح دوره روش تحقیق ارشد

 

 

نیمسال اول 1402-1401

icon  طرح دوره پاتوفيزيولوژي ارشد پرستاري 
 icon طرح دوره اصول و مبانی مدیریت خطر ارشدپرستاري
 icon طرح دوره پايش سلامت ارشد پرستاري طرح دوره پايش سلامت ارشد پرستاري
 icon طرح دوره درس اخلاق پرستاری ارشد پرستاریطرح دوره درس اخلاق پرستاری ارشد پرستاری
 icon طرح دوره روشهاي آموزش باليني ارشد پرستاري
 icon طرح دوره سیستم های اطلاع رسانی ارشد پرستاری
 icon طرح دوره مراقبت حاد و مزمن ارشد پرستاري
 icon طرح دوره نقش پرستار در پدافند غير عامل ارشد پرستاري

 

نیمسال دوم 1401-1400

icon مراقبت از بزرگسالان  با اختلالات حاد و مزمن 2
 icon طب مکمل ،طب جایگزین و نقش پرستار در آنها
 icon نظریه ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها
 icon مدیریت خدمات پرستاری در بخش های بالینی
 icon پاتوفیزیولوژی
 icon فارموکولوژی اختصاصی داخلی- جراحی

 

نیمسال اول 1401-1400

icon پرستاری از اختلالات و بیماریهای مزمن داخلی و جراحی
 icon روش های آموزش به مددجو روش های آموزش به مددجو
 icon سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی
 icon نظریه ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها
 icon اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای
 icon پدافند غیرعامل و نقش پرستار در آن

 

طرح درس های نیمسال دوم 1400-99

پرستاری از اختلالات و بیماری های حاد داخلی و جراحی

آمار و روش تحقیق پیشرفته

طب مکمل،طب جایگزین و نقش پرستار در آنها

طرح درس های نیمسال اول 1400-99

پرستاری از اختلالات و بیماری های مزمن داخلی و جراحی

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

تحقیق در پرستاری

پرستاری انکولوژی

مراقبت تسکینی و نقش پرستار

 

طرح درس های نیمسال دوم 99-98 

پرستاری از اختلالات و بیماری های حاد داخلی و جراحی

طب مکمل،طب جایگزین و نقش پرستار در آنها

آمار و روش تحقیق پیشرفته 

طرح درس های نیمسال اول 99-98

پرستاری از اختلالات و بیماری های مزمن داخلی و جراحی

روش های آموزش به مددجو

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

نظریه ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

تحقیق در پرستاری

پرستاری انکولوژی

مراقبت تسکینی و نقش پرستار

طرح درس های نیمسال دوم 98-97

پرستاری از اختلالات و بیماری های حاد داخلی و جراحی

طب مکمل،طب جایگزین و نقش پرستار در آنها

طرح درس های نیمسال اول 98-97

پرستاری از اختلالات و بیماری های مزمن داخلی و جراحی

پدافند غیر عامل و نقش پرستاردرآن

نظریه ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

پرستاری انکولوژی

مراقبت تسکینی و نقش پرستار

پاتوفیزیولوژی

تحقیق در پرستاری

طب مکمل،طب جایگزین و نقش پرستار در آنها

طرح درس های نیمسال دوم 97-96

پرستاری از اختلالات و بیماری های حاد داخلی و جراحی

طب مکمل،طب جایگزین و نقش پرستار در آنها

مدیریت خدمات پرستاری

روش تحقیق پیشرفته

طرح درس های نیمسال اول 97-96

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 

پایش وضعیت سلامت بزرگسالان

تحقیق در پرستاریتحقیق در پرستاری

نظریه ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

 

طب مكمل

مديريت خدمات پرستاري

آمار و روش تحقيق پيشرفته

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید