دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
دانشکده پرستاری و مامایی

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 
دانشگاه ها
لینک
 
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اراک
www.arakmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
http://www.ajaums.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اردبیل
http://www.arums.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ارومیه
http://www.umsu.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اصفهان
http://www.mui.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی البرز
http://www.abzums.ac.ir
 
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اهواز
http://www.ajums.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایران
 
http://www.iums.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایلام
http://www.medilam.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بابل
http://www.mubabol.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی بندرعباس(هرمزگان)
http://www.hums.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بوشهر
http://www.bpums.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بیرجند
http://www.bums.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تبریز
http://www.tbzmed.ac.ir
  دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
 
http://www.modares.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران
http://www.tums.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت
 
http://www.jmu.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی خراسان شمالی
http://www.nkums.ac.ir/
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول http://www.dums.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی رفسنجان
دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی
http://www.rums.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زابل
http://www.zbmu.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زاهدان
http://www.zaums.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زنجان
http://www.zums.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سبزوار
http://www.medsab.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سمنان
http://www.sem-ums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شاهد http://www.shahed.ac.ir
 
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شاهرود
http://www.shmu.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهرکرد
http://www.skums.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی
http://www.sbmu.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی فارس
http://www.sums.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی قزوین
http://www.qums.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی قم
http://www.muq.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان
http://www.kaums.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان
http://www.muk.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرمان
http://www.kmu.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرمانشاه
www.kums.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گیلان
http://www.gums.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گلستان
http://www.goums.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد http://www.gmu.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی لرستان
http://www.lums.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مازندران
http://www.mazums.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی همدان
http://www.umsha.ac.ir
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مشهد
http://www.mums.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی یاسوج
http://portal.yums.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی یزد
http://www.ssu.ac.ir
   دانشگاه علوم توانبخشی و بهزیستی

 
http://portal.uswr.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جهرم
http://www.jums.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی فسا
 
http://www.fums.ac.ir
   دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
http://www.iautmu.ac.ir
   دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
 
http://www.bmsu.ac.ir

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید