معرفي كميته دانشجويي توسعه آموزش
دانشکده پرستاری و مامایی

معرفي كميته دانشجويي توسعه آموزش

 

معرفی

در راستای اجرایی نمودن اساسنامه کمیته های دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب مهر ماه 1397، و به منظور دستیابی به اهداف اساس نامه مبنی بر ارتقاء کیفیت آموزش از طریق تقویت مشارکت دانشجویان در حوزه توسعه و نوآوری آموزش علوم پزشکی و تبدیل شدن ایشان به حمایت خواهان ارتقاء آموزش خود، همچنین همسو سازی وافزایش سطح فعالیت های آموزشی دانشجویان؛ کمیته های دانشجویی توسعه آموزش در علوم پزشکی در سال 1397 شروع به فعالیت نمود.

 

 

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید