وظایف و حیطه فعالیت
دانشکده پرستاری و مامایی

وظایف و حیطه فعالیت

وظایف و حیطه فعالیت هسته توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی:

۱- بررسی و راهنمایی علمی برنامه ریزی درسی گروههای مختلف آموزشی و کمک به بهبود و ارتقاء آن.
۲- بررسی نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی در زمینه مهارتهای تدریس و تحقیق  
۳- مشارکت در طراحی و سازماندهی برنامه های آموزش مداوم که توسط دانشکده برگزار می‌شود.
۴- بررسی و اعلام اولویت های پژوهش در آموزش دانشکده پرستاری و مامایی و مشارکت در طراحی و اجرای این پژوهش ها.
۵- تبیین، حمایت وهدایت اصلاحات آموزشی (اعم ازمحتوای آموزشی، شیوه های تدریس و...

۶- طراحی و نظارت بر ارزشیابی های آموزشی در دانشکده (ارزشیابی برنامه- استاد-آزمون) و انعکاس پیشنهادات اجرایی.

۷- کمک به برقراری تسهیلات ویژه آموزشی برای دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان.

8- کمک به بهبود تعاملات میان دانشکده ای و هماهنگی امور آموزشی به ویژه آموزش بالینی میان دانشکده های مختلف.

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

تقویم روز

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs uni pgb

دسترسی سریع

لینک های مفید