تاریخچه دانشکده
دانشکده پرستاری و مامایی

تاریخچه دانشکده

 تاريخچه

ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﺳﺎل 1370 ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و از ﺳﺎل 1371 ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻤﻮد و در سال ۱۳۷5 اولین فارغ التحصیلان خود را وارد سیستم بهداشت و درمان نمود این گروهها ﺗﺎ ﺳﺎل 1387 زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ اداره ﻣﯽ ﺷﺪ. از اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1387 ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺮوز وﻻدت ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ و روز ﭘﺮﺳﺘﺎر با اخذ مجوز داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري وﻣﺎﻣﺎﯾﯽ، ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ دو ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد. گروه تکنولوژی اتاق عمل نیز از سال 1396 با اخذ مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شروع به کار نمود. دانشجویان پیراپزشکی، دوره های بالینی خود را در بیمارستان های طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  طی می کنند.

در گروه پرستاری اعضاء هیأت علمی با گرایشهای آموزش داخلی-جراحی، آموزش سلامت جامعه، آموزش پرستاری کودکان، آموزش مدیریت و آموزش روان پرستاری و در گروه مامایی اعضاء هیأت علمی با گرایشهای آموزش مامایی و بهداشت مادر و کودک تدریس دروس تخصصی را بر عهده داشته و در زمینه دروس علوم پایه ، اصلی و عمومی نیز از اعضاء هیأت علمی تمام وقت و نیمه وقت دانشکده پزشکی و دیگر دانشکده های دانشگاه استفاده می نمایند که در نتیجه تمامی دروس رشته های پرستاری و مامایی توسط مدرسین با تخصص همان درس ارا ئه می گردد که این مسئله نیز از ویژگیهای خاص این دانشکده می باشد.

در حال حاضر این دانشکده دارای رشته های ﭘﺮﺳﺘﺎري، مامایی و تکنولوژی اتاق عمل در مقاطع (کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد، کاردانی ناپیوسته) با 26 نفر عضو هیات علمی تمام وقت و تعداد 783 نفر دانشجو می باشد و تاکنون 3270 نفر دانشجو نیز از این دانشکده فارغ التحصیل شده اند .test

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید