تماس با دانشکده
دانشکده پرستاری و مامایی

تماس با دانشکده

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن تماس

خانم دكتر راضيه اميني

رئيس دانشكده

42292208

خانم دكترشادي گلي

معاون آموزشي و پژوهشي

42292580

خانم دكتر مينا جوزي

رئيس اداره توسعه آموزش علوم پزشكي(EDO )

42292581

خانم دكتر مريم مقيميان

مدير آموزشي پژوهشي

42292206

خانم دكتر فاطمه سلماني

مدير گروه پرستاري

42292207

خانم دكتر مرجان گلي

مدير گروه مامايي

42292209

خانم فرشته برادران فرد

مدير گروه اتاق عمل

42292582

خانم منيره باباشاهي

هيات علمي گروه پرستاري

42292550

خانم نيره ناصري

خانم دكتر فريدخت يزداني

هيات علمي گروه پرستاري

42292583

خانم ليلا سادات كهنگي

هيات علمي گروه پرستاري

42292584

خانم نرگس طوقيان

خانم دكتر پروانه اباذري

هيات علمي گروه پرستاري

42292546

خانم منصوره احمدي فراز

هيات علمي گروه پرستاري

42292119

آقاي دكتر مهرداد آذربرزين

هيات علمي گروه پرستاري

42292477

خانم مهشيد معيني مهر

هيات علمي گروه مامايي

42292587

خانم نسيم خادمي

خانم صبيحه شكراني

هيات علمي گروه مامايي

42292872

خانم مرضيه شايان منش

هيات علمي گروه مامايي

42292585

خانم فرزانه رحيمي

آقاي غلامرضا جلالي

كارشناس مسئول امور آموزشي

42292149

خانم   ملكي

كارشناس امور آموزشي

42292556

خانم پروانه مهربان

كارشناس امور آموزشي

42292588

خانم مرضیه معيني

كارشناس امور آموزشي

42292887

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید