آشنایی با رشته
دانشکده پرستاری و مامایی

آشنایی با رشته

رسالت یا ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ گروه پرستاری

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ گروه پرستاري ﻫﻤﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدي ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ارزش ﺧﻠﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ، بدين شرح:

 1. اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﯾﺎددﻫﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي
 2. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮاي اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺷﺎﯾﻊ(ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ)
 3. ﮐﺎرآﻣﺪﺳﺎزي ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺗﺤﻮل در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺣﺠﻤﯽ ﻣﺤﺘﻮي ﻧﻈﺮي ﮐﻮرﯾﮑﻮﻟﻮم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ
 4. ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرت و ارزش ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي در ﺣﯿﻄﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري
 5. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﻓﺮاﮔﯿﺮان
 6. ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﮐﺎرآزﻣﻮده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ
 7. ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ
 8. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي، ﻫﺪاﯾﺖ، ﻧﻈﺎرت و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ
 9. اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺠﻬﯿﺰات

چشم انداز گروه پرستاري

گروه پرستاري دانشكده پرستاري ومامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، مصمم است با ارائه آموزش هاي به روز و مرتبط با نيازهاي شغلي و جامعه بر تربيت فارغ التحصيلاني توانمند و پاسخگو به نياز هاي مرتبط در هر زمان و هر شرايط در قالب و راستاي برنامه پنج ساله دانشكده پرستاري و مامايي گام بردارد.

ارزش ﻫﺎي ﻣﺤﻮري

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن گروه ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺼﻮرت اﻋﻀﺎء ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﻫﺮم ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻮق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ازﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ، ﻣﺸﻮرت و ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮاﻣﯿﻦ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درون و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري- ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺎﮐﻢ بر گروه بر ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﯽ ، ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮاﻣﺘﯿﺎزات ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻓﻮق درﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻري و ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد .

ﺣﻔﻆ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺌﻮﻧﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ، اﻋﺘﻘﺎدات ﻓﺮدي ، ارزﺷﻬﺎي دﯾﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ، ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮري ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ گروه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ وﮐﺎرﮐﻨﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

 1. ﺧﺪا ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد
 2. ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ گروه در ﻗﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ، اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن
 3. رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ
 4. اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ (team work)
 5. ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼت آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ
 6. ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ
 7. ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ و ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺎ
 8. ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ
 9. ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻري در اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
 10. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎي آﻧﺎن
 11. ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪاري در اﺻﻮل

12.ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺪاري و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ذﯾﻨﻔﻌﺎن و ايجاد بستر مناسب جهت ارتقاء ذينفعان(كاركنان و دانشجويان)

13.رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺗﮑﺮﯾﻢ داﻧﺸﺠﻮ و اﺳﺘﺎد و ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ ذﯾﻞ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺮدد.:

 1. وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎر ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ (Conscientiousness & Excellence)

ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎي گروه ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ، داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻮده و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﮐﺎر وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.

 1. ارﺗﺒﺎط ، ﻫﻤﮑﺎري و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ (Communication, Collaboration & Accountability)

ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎز در ﻣﺤﯿﻂ گروه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ و دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ را ﻣﻄﺮح و اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ذﯾﻨﻔﻊ ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اي از ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﭼﻮن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد، ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮان ﻣﺴﺌﻮل و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ.

 1. ادب و اﺣﺘﺮام(( Respect & Courtesy

ﻣﺎ ﺑﺮاي ادب و اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ و در ﻫﺮﯾﮏ از زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي گروه و دانشکده(اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ) ارزش زﯾﺎدي ﻗﺎﺋﻞ اﯾﻢ و ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ارﺑﺎب رﺟﻮع ﻣﯽ داﻧﯿﻢ.

هدف كلي:

هدف کلی آموزش پرستاری در مقطع کارشناسی ، تربیت افرادی است که قادر باشند به عنوان عضوی از تیم سلامت به ارائه خدمات مراقبتی و بهداشتی ، آموزشی ، پژوهشی ، مشاوره ای ، مدیریتی و حمایتی و توانبخشی جهت تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت فرد ، خانواده و جامعه بپردازند.

اﻫﺪاف ویژه:

1) ارﺗﻘﺎءﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ آﻣﻮزﺷﯽ در گروه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ داﻧﺶ وﮐﺎرآﯾﯽ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎي شغلي و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

2) ارﺗﻘﺎء ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﭘﺎﯾﺶ وارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ.

3) ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺸﮑﯿﻼت گروهﭘﺮﺳﺘﺎري

4) اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي اﺟﺰاء آﻣﻮزﺷﯽ درﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎءرﺗﺒﻪ گروه

5) ﺗﻼش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزﺷﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و رﻓﻊ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ.

6) ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ

7) ارﺗﻘﺎء ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید