برنامه کار آموزی
دانشکده پرستاری و مامایی

برنامه کار آموزی

icon تکنیک اتاق عمل 1 ورودی 1401
icon کارآموزی استریل مرکزی ورودی 1401
icon مهارتهای بالینی 1402
icon عملکرد فرد سیار ورودی 1402
icon عرصه توراکس ورودی 99
icon عرصه قلب و عروق ورودی 99
icon عرصه گوارش و اعصای ورودی 99
icon عرصه انتخابی ورودی 99
icon عرصه اورولوژی ورودی 99
icon مدیریت اتاق عمل ورودی 1400
icon اتاق عمل اورژانس ورودی 1400
icon اتاق عمل بهبودی ورودی 1400
icon رفتار در اتاق عمل ورودی 1402

 

icon کاراموزی عملکرد فرد اسکراب ـ ورودی 1401
icon کاراموزی بخش استریل مرکزی ـ ورودی 1401
icon کاراموزی تکنیک ـ ورودی 1400
icon کاراموزی احیای قلبی ـ ورودی 1400
icon کاراموزی عرصه فک و صورت ـ ورودی 99
icon کاراموزی عرصه چشم ـ ورودی 99
icon کاراموزی عرصه پلاستیک ـ ورودی 99
icon کاراموزی عرصه ارتوپدی ـ ورودی 99
icon کاراموزی عرصه اتاق عمل زنان ـ ورودی 99
icon کاراموزی عرصه اطفال ـ ورودی 99
icon کارآموزی عرصه اتاق عمل ـ ورودی 99
icon کاراموزی رفتار در اتاق عمل ـ ورودی 1401
icon 1401  کاراموزی سیار ـ ورودی
icon 1401 کارآموزی مهارتهای پرستاری ـ ورودی
icon کاراموزی بخش استریل مرکزی ـ ورودی 1400
icon کاراموزی تکنیک اتاق عمل (1)ـ ورودی1400
icon کارآموزی اورژانس ـ ورودی 99
icon کارآموزی ریکاوری ـ ورودی 99
icon   کارآموزی مدیریت ـ ورودی 99
icon برنامه کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب ـ برنامه نهایی ـ ورودی 99
icon برنامه کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد سیارـ برنامه نهایی ـ ورودی 99
icon برنامه کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری ـ برنامه نهایی ـ ورودی 99
icon برنامه کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب ـ ورودی 98
icon برنامه کارآموزی تکنیک اتاق عمل 1 ـ برنامه نهایی ـ ورودی98
icon برنامه کارآموزی تکنیک اتاق عمل 2 ـ برنامه نهایی ـ ورودی 98
icon برنامه کارآموزی روش های احیای قلبی ریوی ـبرنامه نهایی ـ ورودی 98
icon کارآموزی عرصه اعصاب ـ ورودی 98
icon کارآموزی عرصه اورولوژی ـ ورودی 98
icon کارآموزی عرصه ترمیمی ـ ورودی 98
icon کارآموزی عرصه تروما ـ ورودی 98
icon  کارآموزی عرصه توراکس ـ ورودی 98
icon کارآموزی عرصه قلب و عروق ـ ورودی 98
icon کارآموزی عرصه گوارش و غدد ـ ورودی 98

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید