برنامه کار آموزی
دانشکده پرستاری و مامایی

برنامه کار آموزی

icon کاراموزی عملکرد فرد اسکراب ـ ورودی 1401
icon کاراموزی بخش استریل مرکزی ـ ورودی 1401
icon کاراموزی تکنیک ـ ورودی 1400
icon کاراموزی احیای قلبی ـ ورودی 1400
icon کاراموزی عرصه فک و صورت ـ ورودی 99
icon کاراموزی عرصه چشم ـ ورودی 99
icon کاراموزی عرصه پلاستیک ـ ورودی 99
icon کاراموزی عرصه ارتوپدی ـ ورودی 99
icon کاراموزی عرصه اتاق عمل زنان ـ ورودی 99
icon کاراموزی عرصه اطفال ـ ورودی 99
icon کارآموزی عرصه اتاق عمل ـ ورودی 99
icon کاراموزی رفتار در اتاق عمل ـ ورودی 1401
icon 1401  کاراموزی سیار ـ ورودی
icon 1401 کارآموزی مهارتهای پرستاری ـ ورودی
icon کاراموزی بخش استریل مرکزی ـ ورودی 1400
icon کاراموزی تکنیک اتاق عمل (1)ـ ورودی1400
icon کارآموزی اورژانس ـ ورودی 99
icon کارآموزی ریکاوری ـ ورودی 99
icon   کارآموزی مدیریت ـ ورودی 99
icon برنامه کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب ـ برنامه نهایی ـ ورودی 99
icon برنامه کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد سیارـ برنامه نهایی ـ ورودی 99
icon برنامه کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری ـ برنامه نهایی ـ ورودی 99
icon برنامه کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب ـ ورودی 98
icon برنامه کارآموزی تکنیک اتاق عمل 1 ـ برنامه نهایی ـ ورودی98
icon برنامه کارآموزی تکنیک اتاق عمل 2 ـ برنامه نهایی ـ ورودی 98
icon برنامه کارآموزی روش های احیای قلبی ریوی ـبرنامه نهایی ـ ورودی 98
icon کارآموزی عرصه اعصاب ـ ورودی 98
icon کارآموزی عرصه اورولوژی ـ ورودی 98
icon کارآموزی عرصه ترمیمی ـ ورودی 98
icon کارآموزی عرصه تروما ـ ورودی 98
icon  کارآموزی عرصه توراکس ـ ورودی 98
icon کارآموزی عرصه قلب و عروق ـ ورودی 98
icon کارآموزی عرصه گوارش و غدد ـ ورودی 98

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید