رسالت و اهداف دانشکده
دانشکده پرستاری و مامایی

رسالت و اهداف دانشکده

معرفی دانشکده

ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﺳﺎل 1370 ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و از ﺳﺎل 1371 ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻤﻮد و در سال ۱۳۷5 اولین فارغ التحصیلان خود را وارد سیستم بهداشت و درمان نمود این گروهها ﺗﺎ ﺳﺎل 1387 زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ اداره ﻣﯽ ﺷﺪ. از اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1387 ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺮوز وﻻدت ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ و روز ﭘﺮﺳﺘﺎر با اخذ مجوز داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري وﻣﺎﻣﺎﯾﯽ، ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ دو ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد. گروه تکنولوژی اتاق عمل نیز از سال 1396 با اخذ مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شروع به کار نمود. دانشجویان پیراپزشکی، دوره های بالینی خود را در بیمارستان های طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  طی می کنند.

در حال حاضر این دانشکده دارای رشته های ﭘﺮﺳﺘﺎري و مامایی و تکنولوژی اتاق عمل در مقاطع (کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد، کاردانی ناپیوسته) با 26 نفرعضو هیات علمی تمام وقت 783 نفر دانشجو می باشد و تاکنون 3270 نفر دانشجو نیز از این دانشکده فارغ التحصیل شده اند .

چشم انداز

 داﻧﺸﮑﺪه پرستاری و مامایی مصمّم است با جذب دانشجویان برتر و با تکیه بر اساتید توانمند و با تدوین برنامه درسی کارآمد، دانش آموختگانی توانمند در کسب دانش روز و پاسخگو نسبت به نیازهای مرتبط با سلامت جامعه بوسیله ارﺗﻘﺎء ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ آﻣﻮزشی، پژوهشی، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي تربیت نماید و با حرکت به سمت دستیابی به اهداف ذکر شده در سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد جاﯾﮕﺎه ﮐﺸﻮري ﺧﻮد را توسط ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي5 ﺳﺎﻟﻪ ارتقاء دهد و در ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ واﻻﺗﺮاز آﻧﭽﻪ اﮐﻨﻮن در آن ﻗﺮار دارد، ﻗﺮارﮔﯿﺮد.

  رسالت و ماموريت

 داﻧﺸﮑﺪه پرستاری و مامایی با سرلوحه قرار دادن دین مبین اسلام و با عنايت به اين نكته كه انسان سالم، محور توسعه پايدار است، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه را در اولويت مأموريت خود قرار داده و رسالت خود را همسو با دستیابی به آرمان های عنوان شده در سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی تبیین نموده است. و با ایجاد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﯾﺎددﻫﯽ و ﯾﺎدﮔﯿری، بازنگری و اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﯽ متناسب با ﻧﯿﺎز ﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺷﺎﯾﻊ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرت و ارزش ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي در علوم مختلف پیراپزشکی، توانمند ﺳﺎزي ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﻓﺮاﮔﯿﺮان، ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ، برنامه ریزی- ﻫﺪاﯾﺖ- ﻧﻈﺎرت و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺠﻬﯿﺰات به تربیت نیروی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﮐﺎرآزﻣﻮده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ می پردازدو در این راستا با همکاری بین حرفه ای با سایر اعضای تیم سلامت با توجه به دستاوردهای نوین حوزه پزشکی، دانش مبتنی بر شواهد، و بومی سازی دانش فرا ملی به ايفاي نقش در نظام ارائه خدمات سلامت كشور مي پردازد.

هدف كلي

    تامین، حفظ و ارتقاء کیفیت آموزشی، پژوهشی با محوریت جامعه و کمک به بهبود شاخص های سلامت در سطح منطقه، استان و کشور

اهداف ویژه

 1. ارﺗﻘﺎءﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ آﻣﻮزﺷﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ داﻧﺶ وﮐﺎرآﯾﯽ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ حفظ و ارتقاء ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ گردد.
 2. ارﺗﻘﺎء ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﭘﺎﯾﺶ وارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ .
 3. ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺸﮑﯿﻼت داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ .
 4. اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي اﺟﺰاء آﻣﻮزﺷﯽ درﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎءرﺗﺒﻪ داﻧﺸﮑﺪه .
 5. ﺗﻼش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزﺷﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ و اتاق عمل و رﻓﻊ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ .
 6. ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﺟﺎﻣﻊ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ .
 7. ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ
 8. ارﺗﻘﺎء ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

 ارزشهای محوری

 1. ﺧﺪا ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد
 2. ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ داﻧﺸﮑﺪه در ﻗﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ، اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن
 3. رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ
 4. اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ (team work) در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح داﻧﺸﮑﺪه
 5. ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼت آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ
 6. ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ
 7. ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ و ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺎ
 8. ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ
 9. ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻري در اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
 10. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎي آﻧﺎن
 11. ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪاري در اﺻﻮل
 12. ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺪاري و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ذﯾﻨﻔﻌﺎن

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید