جلسه دفاع محمد مهدی ده پهلوان دانشجوی ارشد پرستاري داخلي جراحي
دانشکده پرستاری و مامایی

    دانشجوی ارشد پرستاري داخلي جراحي ، محمدمهدی ده پهلوان، روز چهارشنبه 19 بهمن ماه 1401، در سالن پرتو دانش از پایان نامه خود با عنوان " بررسی مقایسه ای ابعاد صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری عرصه در آموزش مجازی و حضوری در دانشگاه های آزاد نجف آباد و اصفهان (خوراسگان)" ، دفاع نمود.

دانشجو محمدمهدی ده پهلوان، در خلاصه پایان نامه ارسالی خود گفته است: پرســتاران نقــش حیاتــی را در سیســتم مراقبــت درمانــی یــک کشــور ایفــا می‌کننــد بنابراين داشتن صلاحيت بالينی در پرستاران يكی از الزامات اين حرفه می باشد.این مطالعه‌ با هدف مقایسه ابعاد صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری عرصه در آموزش مجازی و حضوری در دانشگاه آزاد نجف آباد و اصفهان(خوراسگان)انجام شد.

ده پهلوان، در ادامه گفت: جامعه آماری این مطالعه توصیفی تحلیلی را کلیه دانشجویان ترم 8 دانشگاه های آزاد نجف آباد و اصفهان (خوراسگان) تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری به صورت تمام شماری انجام شد. تعداد نمونه ها در بخش اول 112 دانشجو و در بخش دوم 169 دانشجو می‌باشد.جهت جمع آوری اطلاعات از ابزار سنجش معتبر و پایا استفاده شد.جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزارSPSS 24استفاده شد.

ده پهلوان ، در خاتمه گفت: نتایج مطالعه حاضر نشان داد آموزش غیر حضوری که در دوران کرونا در دانشگاه های آزاد نجف آباد و خوراسگان برگزار شد دارای کیفیت بالایی بوده است به طوری که نمرات حاصل از سنجش صلاحیت بالینی تفاوت معناداری با دوران حضوری نداشته است که این خود نشان دهنده حرفه ای بودن و پیشگام بودن این دو دانشگاه در تدریس به روش آموزش مجازی می باشد.

ده پهلوان، در مورد كاربست نتايج پژوهش چنين گفت: از نتايج اين پژوهش مي توان در برنامه ريزي و استفاده از روشهاي آموزش تركيبي در آموزش تئوري و باليني پرستاري با هدف ارتقاي سطح صلاحيت باليني دانشجويان پرستاري استفاده نمود كه مي تواند منجر به ارتقاي كلي سطح سلامت افراد جامعه گردد.

اساتید راهنما و مشاور دانشجو محمدمهدی ده پهلوان، مینا جوزي و پروانه اباذري بودند. همچنین داوری پایان نامه ایشان را فريدخت يزداني و راضيه اميني به عهده داشتند.

photo3410303527

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

تقویم روز

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید